Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van de persoonlijke gegevens

HANDVEST PERSOONLIJKE GEGEVENS

Welkom op de website www.arden-pellets.be. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

ProxiTrans ( « ProxiTrans NV » of « de Vennootschap ») is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.


DOEL VAN DE VERWERKING EN TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

Om van de geboden diensten gebruik te kunnen maken, is het mogelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, verstrekt.

ProxiTrans NV verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de diensten van de website, om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen, om uw eventuele vragen via de contactformulieren of ander kanalen te behandelen of nog om haar commerciële relaties te beheren.

In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om informatievragen te beantwoorden en om beter op de hoogte te zijn van uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard op basis van de behoeften van ProxiTrans NV  en de wettelijke voorschriften. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het verwerkingsdoel waarvoor ze werden verzameld en voor ieder ander toegelaten en verbonden doel of zoals vereist door de wet. Wij kunnen de gegevens bijvoorbeeld bewaren voor de uitvoering van een overeenkomst tot drie (3) jaar na afronding van de laatste bestelling die in uitvoering van die overeenkomst werd geplaatst, waarna wij de betrokkene niet langer als klant beschouwen en zijn gegevens vernietigen, onverminderd de wettelijke verplichtingen van ProxiTransNV  en haar gerechtvaardigd belang om die gegevens langer te bewaren (zie verder). 

De bewaringstermijnen van uw persoonsgegevens worden in detail bepaald in de tabel hieronder op basis van de drie (3) hoofddoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens door ProxiTrans NV :

Doel van de verwerking

Bewaringstermijn

Verwerking nr. 1 – Klantenbeheer in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, inclusief facturatie, beheer van kredieten, enz.

Uw gegevens worden bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na de laatste bestelling bij ProxiTrans NV  en kunnen zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 2 – Marketingacties

Behoudens bij uitdrukkelijke toestemming, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na uw laatste contact met ProxiTrans NV , en kunnen ze zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 3 – Beheer van diverse verzoeken van klanten, klachten en incidenten.

Uw gegevens worden bewaard zolang het verzoek, de klacht of het incident niet volledig is afgehandeld en afgesloten, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van bewaring of een gerechtvaardigd belang van ProxiTrans NV  om die gegevens langer te bewaren.


RECHTSGRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap gebeurt in hoofdzaak op grond van haar gerechtvaardigd belang, het bestaan en de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming.

Het gerechtvaardigd belang van ProxiTrans NV  houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren.

Het bestaan en de goede uitvoering van een overeenkomst met ProxiTrans NV  vereisen een verwerking van persoonsgegevens, zo niet kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Sommige persoonsgegevens hebben we nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name ten aanzien van de fiscale administratie. Bij gebreke aan die gegevens zal ProxiTrans NV uw verzoek niet kunnen behandelen en zal ze in overtreding zijn van de wet.

Toestemming wordt bijvoorbeeld vereist voor verzending van commerciële boodschappen of om ons in staat te stellen bepaalde van uw verzoeken te behandelen. Bij gebreke aan toestemming zullen bepaalde van uw verzoeken niet behandeld kunnen worden. U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken zonder dat dit vroeger verrichte verwerkingen in het gedrang brengt, via een schrijven aan het volgende adres :

ProxiTrans NV  – Privacy, Anspachlaan 1, postbus 2, 1000 BRUSSEL

Of via ons contactformulier.


PROFILERING

ProxiTrans NV  zet een geautomatiseerde besluitvorming op, die wij nodig hebben om de externe communicaties te kunnen personaliseren, relevante en aanpaste inhoud te kunnen samenstellen en promotieaanbiedingen op maat te kunnen maken. Deze geautomatiseerde besluitvorming berust op de analyse van het gedrag van de consument op de website, nadat die uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven (cookies), de analyse van de door de consument zelf verstrekte gegevens bij zijn bezoek en/of zijn aankoopparcours of nog de analyse van de aankoopcriteria van de consument zoals kwaliteit, kwantiteit, frequentie, enz. Dit zorgt voor een betere kennis van de consument en een betere communicatie met die consument.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan de commercieel vertegenwoordiger voor het versturen van gerichte correspondentie. 

 
OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd. 

Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de groep of partner van een vennootschap van de groep buiten de Europese Unie.

Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de TotalEnergies, waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules”  ( BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen.

Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Als u meer informatie wilt over onze BCR's, kunt u ons contacteren via het formulier. Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.


BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

 

UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kan u eveneens vragen om een beperking van het gebruik om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met ProxiTrans NV  – Privacy,  Anspachlaan 1, postbus 2, 1000 Brussel

 

COOKIEBEHEER

PRINCIPE

Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt informatie over het surfgedrag vanaf uw computer op de website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s ...) bij te houden, met name om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies te allen tijde verwijderen, de plaatsing van nieuwe cookies weigeren of vragen om een melding te ontvangen voordat nieuwe cookies worden geplaatst, door uw browserinstellingen aan te passen volgens de hieronder gegeven instructies (“Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen”).

Merk op dat als u een cookie verwijdert of u zich verzet tegen het plaatsen van cookies op uw computer, het mogelijk is dat u sommige diensten van de website niet zult kunnen gebruiken.

SOORTEN COOKIES, COOKIES STATISTIEKEN EN INSTELLINGEN

De cookies die op uw apparaat geplaatst kunnen worden wanneer u de website bezoekt, zijn ofwel cookies die uitsluitend tot doel hebben om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren (taalcookies, identificatiecookies ...), ofwel statistische cookies of andere cookies onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Wanneer uw voorafgaand akkoord nodig is voor het installeren van cookies, vragen wij u dit te doen via de link voor meer informatie op de eerste pagina van de website, waarbij wordt gepreciseerd dat het verderzetten van uw bezoek aan de website geldt als acceptatie.

 2.1 Welke cookies worden geïnstalleerd ?

 • Cookies die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden

Cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren?

Termijn

cookiesDirective

Dient om te onthouden of een gebruiker geïnformeerd werd over de cookies op de website.

 

2 dagen 

PHPSESSID

Dient om de informatie over een sessie te op te slaan, bijvoorbeeld of een gebruiker de Franse taal heeft gekozen, of als er een formulier wordt ingevuld en er gebeurt een fout, dan zullen de gegevens ingevuld blijven.

 4 uur

geoip_success

Bepaalt of de gebruiker geolokaliseerd is.

 

7 dagen

 

 • Cookies die door derden worden aangeboden

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

Google

Google verzamelt statistieken van de website (bezoekersstromen, verkeersbronnen en pageviews) en laat ons toe te adverteren op een zoekresultatenpagina en advertenties af stemmen op onze doelgroep en hun interesses voor onze producten en diensten.

https://tools.google.com

 

Permanent

Facebook

Facebook legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Facebook en laat ons toe om advertenties af te stemmen op onze doelgroep en hun interesses voor onze producten en diensten.

Permanent

2.2. Hoe cookies uitschakelen, verwittigd worden voordat cookies worden geplaatst of uw browserinstellingen aanpassen?

 • Hoe op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen?
  • Ga naar uw computer;
  • Selecteer in schijf C:\ de map Windows;
  • Open de map ‘Temporary Internet Files’;
  • Selecteer alle bestanden (Ctrl A);
  • Kies de optie ‘verwijderen’.

 

 • Hoe uw browser instellen om cookies te weigeren of verwittigd te worden wanneer cookies worden geplaatst?
  • Voor Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’ ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan op uw computer’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.
  • Voor Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen;
  • Voor Firefox: Klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit;
  • Voor Google Chrome: Klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.
  • Voor Safari: klik op "Voorkeuren" en vervolgens op "Privacy" en selecteer vervolgens een optie voor "Cookies en websitegegevens": "Altijd blokkeren", "Toestaan van de actieve website alleen", "Toestaan van websites die ik heb bezocht".

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE WWW.arden-pellets.BE

Welkom op de website www.arden-pellets.be (de “website”). Door verbinding te maken met of gebruik te maken van onze website, erkent u de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en ons Handvest Persoonlijke Gegevens en cookies te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

IDENTITEIT

Uitgever website

hierna de “Vennootschap” genoemd:

ProxiTrans NV

 • Maatschappelijke zetel : Anspachlaan 1, postbus 2, 1000 Brussel
 • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
 • BTW-nummer : BE 0847 034 088
 • E-mail: info@arden-pellets.be

Technisch ontwerp, ontwikkeling en hosting van de website:

E-Net Business
Chaussée Nationale 4 n° 17
B-5330 ASSESSE
Belgique

INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN

De Vennootschap heeft deze website online geplaatst om u bepaalde activiteiten van de Vennootschap voor te stellen. De informatie wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder garantie dat ze afgestemd is op bepaalde gebruiksbehoeften. De Vennootschap kan ze op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1. Principe. Alle informatie of documenten (teksten, al dan niet bewegende beelden, databanken, geluiden, foto’s, knowhow, genoemde producten) op de website, alsook alle speciaal gecreëerde elementen en de algemene structuur van de website, zijn ofwel eigendom van de Vennootschap, of zijn het voorwerp van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrechten. Deze informatie, documenten of elementen zijn beschermd door de wetten betreffende het auteursrecht wanneer zij op deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Er wordt aan niemand een licentie verleend, noch enige ander recht dan dat om de website te raadplegen, ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Het reproduceren van documenten van de website is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen privégebruik. Iedere reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. In elk geval moet de toegestane reproductie van informatie van deze website, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten.

3.2. Onderscheidingstekenen. Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken eigendom van de Vennootschap, of maken ze het voorwerp uit van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten. Ze mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

3.3. Databanken De eventuele databanken die te uwer beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de Vennootschap in haar hoedanigheid van producent van die databanken. Het is u verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, inclusief voor privédoeleinden.

VERBINTENIS VAN DE GEBRUIKER

4.1. Elke gebruiker van de website die gegevens verstrekt, kent aan de Vennootschap alle overdraagbare rechten op die gegevens over en geeft toestemming aan de Vennootschap om er gebruik van te maken. De aldus door de gebruikers verstrekte gegevens worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens en zogeheten cookies die op deze website van toepassing zijn.

4.2. Elke gebruiker van de website verklaart dat hij voldoet aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, met name:

- dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te nemen tot de website en er gebruik van te maken;

- dat hij zich heeft vergewist dat de gebruikte computerconfiguratie vrij is van virussen en in perfecte staat van werking verkeert;

- dat hij aan Vennootschap en haar partners zo nodig het recht verleent om de verstrekte informatie (behalve de persoonsgegevens) in ieder opzicht te gebruiken;

- dat hij de vertrouwelijkheid in acht moet nemen en dus verantwoordelijk is voor het gebruik en de beveiliging van de toegangscodes en wachtwoorden die de Vennootschap kan toekennen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van die toegang.

HYPERLINKS

5.1. Activering van links. De Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert. Deze links worden als service aan de gebruikers van deze website aangeboden. Gelieve de algemene voorwaarden en het handvest inzake bescherming persoonsgegevens en cookies van die sites te raadplegen om kennis te nemen van hun gebruiken. De beslissing om de links te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de website. De Vennootschap kan links op onze website op ieder ogenblik wijzigen of verwijderen.

5.2. Toestemming om links te plaatsen. Om een hyperlink naar deze website te plaatsen, wordt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap vereist, die u kunt aanvragen via de contactgegevens die u vindt op het einde van dit document.

 

WAARSCHUWINGEN

6.1. De op deze website beschikbare informatie en aanbevelingen (de “Informatie”) worden te goeder trouw gegeven. Ze worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze op de website worden gepubliceerd. De Vennootschap geeft echter geen garanties wat betreft de volledigheid en juistheid van de Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u aan die Informatie hecht. De Informatie wordt u verstrekt met dien verstande dat u of ieder ander persoon die ze ontvangt, het belang ervan voor een welbepaald doel kan bepalen alvorens ze te gebruiken. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat u stelt in de Informatie of het gebruik ervan.  De Informatie kan niet worden opgevat als een aanbeveling om gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen te gebruiken die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

6.2. De Vennootschap garandeert niet, zonder dat deze opsomming uitputtend is, dat de website ononderbroken zal werken en dat de servers die er toegang toe geven en/of de websites van derden die ermee gelinkt zijn, vrij zijn van virussen.

BIJWERKING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Vennootschap kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik bijwerken. U wordt dan ook verzocht om regelmatig de laatste toepasselijke gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen betreffende de gebruiksvoorwaarden van de website, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier of per post op het volgende adres:

ProxiTrans NV  – Privacy

Anspachlaan 1, postbus 2,

1000 Brussel

 

Gegarandeerde kwaliteit

Een team tot uw dienst

Gratis offerte op aanvraag

Aangepast advies